O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini mexanizatsiyalashtirish

“Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini mexanizatsiyalashtirish” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan  ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan   foydalanish to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lis, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslarini, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlarini, xossalari va  ko‘rsatgichlarini, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, mashinalardan ishlab chiqarishda foydalanishning nazariy asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olishi, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha yechimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

2

Qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari marketingi

«Qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari marketingi» fani qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalarining savdo bozoridagi tavsiflari va tanlash turlarini o‘rgatish, amaliy ko‘nikmalar hosil qilish,  qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari marketingi sohasini rivojlanish istiqbollari to‘g‘risidagi nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rganish hamda talabaning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari marketingining nazariy-metadologik masalalari, rivojlanish kontseptsiyasi, iste’mol markitengidan farqlash hususiyatlarini, yangi qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari uchun raqobat bozorlarini shakillantirish usullarini, qishloq xo’jaligi  haridorlari va sotuvchilarning  o’zoro munosabatlari, zamonaviy servis tamoyillari to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lis, qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalarini sotuvchi tashkilotlar o’rtasida o’zoro munosabatlarni, texnika guruhlari bo’yicha bozorni segmentlash jarayonini, qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalariga narx belgilash strategiyalarini, xizmatlar  ko’rsatish va ishlab chiqarish korxonalarida narxga ta’sir etuvchi omillarni, xizmatlarni taqsimlash, differentsiyallash strategiyasini bilishi va ulardan foydalana olishi hamda tehnika bozorida raqobat, kommunikatsiyalarni amalga oshirish, servis xizmatlarini rivojlantirishda horijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish, qishloq xo’jaligi va melioratsiya texnikalari marketingi samaradorligini aniqlash bo’yicha yechimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

3

 

Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalardan foydalanish

“Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalardan foydalanish” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan  ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyo qarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari,  qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni tanlash va ulardan samarali foydalanish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda innovatsion texnikalarni tanlash va foydalanish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, innovatsion texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

4

Qishloq xo‘jaligi texnikalaridan foydalanish va texnik servis

“Qishloq xo‘jaligi texnikalaridan foydalanish va texnik servis” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan  ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyo qarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan   foydalanish va ularga texnik servis xizmati ko‘rsatish to‘g‘risida bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va  ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

5

Mashinalardan samarador foydalanish asoslari

“Mashinalardan samarador foydalanish asoslari” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyo qarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan  samarali foydalanish  bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va  ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash asoslari va tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

6

Mashinalaridan foydalanish va  texnik servis

“Mashinalaridan foydalanish va  texnik servis” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan  ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan foydalanish, ularga texnik servis xizmati ko‘rsatish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va  ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

7

 

 

 

 

Mexanizatsiyalashgan ishlarning texnik ta’minoti

 

 

 

“Mexanizatsiyalashgan ishlarning texnik ta’minoti” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi texnikalarini ishlatish samaradorligiga ta’sir etuvchi mashinalar nosozliklari, ularning foydalanishdagi texnologikligini ta’minlash omillari, qishloq xo‘jaligi texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish, tashxisla qo’yish  usullaridan samarali foydalanish, mashinalarni saqlash usullari va tashkiliy shakllari, mashinalarni yonilg‘i-moylash materialari bilan ta’minlash qoidalari, neft omborlaridan foydalanish qoidalari, mashina-traktor parklarini loyihalash, hisoblash, maqbullash usullariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan foydalanish, ularga texnik servis xizmati ko‘rsatish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

8

Resurstejamkor texnika va texnologiyalar

“Resurstejamkor texnika va texnologiyalar“ fani qishloq xo‘jaligida resurstejamkor texnika va texnologiyalarni qo‘llash borasida yaratilgan zamonaviy - resurstejamkor texnologiyalar,  energetik vosita va ishchi mashinalarni hamda bu sohadagi ilmiy-texnik taraqqiyot yo‘nalishlarini, hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga resurstejamkor texnika va texnologiyalarni qishloq  xo‘jaligiga joriy etish, ishlab chiqarishda mahsulot sifatini va texnik – iqtisodiy ko‘rsatkichlarini oshirish ishlarini tashkillashtirish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi,  qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini samarali tashkil etish uchun  resurstejamkor texnika va texnologiyalarni aniqlash bo‘yicha nazariy bilimlar va tartib-qoidalarini bilishi va ulardan foydalana olish, xo‘jaliklarda mahsulotlarini etishtirishda qo‘llaniladigan amaliy texnologik haritalarini tuzish, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirish va amalda bajarish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

9

Ferma quvvati va mashinalarni boshqarish

“Ferma quvvati va mashinalarni boshqarish” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan texnologik ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarga fan bo‘yicha qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan   foydalanish va ularga texnik servis xizmati ko‘rsatish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va  ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

10

Diagnostika va texnik servis vositalari

«Diagnostika va texnik servis vositalari» fanini o‘rganuvchilarga mashinalarning ekspluatatsion tavsiflari va texnik xizmat ko‘rsatish turlarini o‘rgatish, qishloq xo‘jalik texnikalari va jihozlarining umumiy texnologik jarayonini o‘rganish, qishloq xo‘jaligi mashinalarini ta’mirlash, detallarni tiklash va mexanik ishlov berishlarning texnologik usullarini o‘rganish va amaliy ko‘nikmalar hosil qilish, mashina va jihozlarni ta’mirlash texnologiyalarining rivojlanish istiqbollari to‘g‘risidagi nazariy-amaliy  bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o‘rganish hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.   «Diagnostika va texnik servis vositalari» o‘quv fani talabalarga mahalliy qishloq xo‘jalik texnikalarida hosil bo‘ladigan nuqsonlarni aniqlash, eyilgan detallarni tiklash hisobiga ularning ishonchliligi va texnik resursini oshirishning hozirgi holati va istiqbolldagi texnik taraqqiyotda mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari, foydalanish jarayonida mashinalarning buzilishlar oqimi va ularni ishonchliligini baholashning matematik-statistik usullari, ishonchlilikning taqsimot qonunlarini tanlash bo’yicha  tasavvurga ega bo‘lishi, dvigatel tizimlari ishchi qurilmalarini buzilmasdan ishlash  tizimlarini ishlab chiqish, diagnostika va diagnostik vositalarni komponovkalash, diagnostika texnologik jarayonlarini hisoblash uslubiyati asoslarini bilishi va ulardan foydalana olish, qishloq xo‘jalik texnikalarida uchraydigan nosozliklarni texnik diagnostika usulida aniqlash, diagnostika vositalari va diagnostika turlarini qo‘llash usullarini tanlash, texnologik jihozlar sonini aniqlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

11

Qishloq va suv xo‘jaligida transport (transportdan foydalanish)

“Qishloq va suv xo‘jaligida transport” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi transport ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Fan bo‘yicha talabalarning qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va transport agregatlari, transport ishlari va ulardan foydalanish bo’yicha tasavvurga ega bo‘lish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda transport agregatlaridan foydalanish nazariyasi asoslari, transport vositalarining qishloq va suv xo‘jaligi yuklarini tashishdagi harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va  ko‘rsatgichlari, transport ishlari texnologiyasi, transport ishlarini loyihalash, transport vositalaridan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish, transport parki faoliyatini tahlil qiqlish, rejalashtirish va tashkil etish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, qishloq va suv xo‘jaligida transport ishlari jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, transport agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

12

Ilmiy izlanish asoslari

“Ilmiy izlanish asoslari” fani talabalarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida ilmiy izlanish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Talabalarning fanining maqsadi, foydalanilayotgan mashina mexanizlarning ekspluatatsion sifat va hususiyatlarini yaxshilash maqsadida ilm-fan, texnika va texnologiya, muammoni qo‘yish, mavzuni shakllantirish,  tadqiqot ob’ekti va predmeti, ilmiy tahmin (gipotexa), qonun, tamoyil va mazmun, nazariya va eksperiment, ilmiy izlanishlar usullari, turlari va elementlari bo’yicha tasavvurga ega bo‘lish, ilmiy izlanishda  statistik usullar, ilmiy-amaliy tadqiqotlar uslubiyotining elementlari, tajriba tadqiqotlarini o‘tkazish usullari, dasturi va dasturini tuzish, ilmiy izlanishlarda qo‘llaniladigan o‘lchash, yozish, ishlov berish asbob uskunalarni bilishi va ulardan foydalana olish, ilmiy izlanish jarayonida tenzometriya stansiyasi, tenzoqurilmalari, ossillograf, kuchaytirgichlar, mexanik qattiqliklarni o‘lchashda ishlatiladigan sezgichlar, kuch, kuch mashinasi, burovchi moment va boshqa o‘lchash asboblarini ishlata bilish, qishloq xo‘jalikgi texnikalari, mashina va mexanizmlarini konstruksiyalarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanish olib borish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

13

Texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash. Texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash asoslari

“Texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash” hamda “Texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash asoslari” fani talabalarda zamonaviy, intensiv va yuqori  texnologiyalar asosida mashina traktor agregatlarining ish unumini, ulardan foydalanish samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy tamoyillari, nazariy asoslari, xo‘jalikning tuproq-iqlim sharoiti, dalaning o‘lchamlari, dala ishlari sifatiga qo‘yiladigan agrotexnik talablarni va  qishloq xo‘jaligi mashinalarining parametrlari va ko‘rsatgichlariga asoslangan holda mashina-traktor agregatlarining maqbul tarkibi va o‘lchamlarini tanlash, operatorga  yaratiladigan sharoitlar, mashinalarni zamonaviy boshqarish tizimlari va vositalari, masofadan turib boshqarish va uning rivojlantirish istiqbollari kabi muxandislik masalalarini echa oladigan chuqur bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Talabalarda qishloq xo‘jalik ekinlarini etishtirish texnologiyalari va mashina traktor agregatlaridan foydalanishni energetik tahlil qilish usullari, mashina traktor agregatlarining maqbul tarkibini asoslash usullari, ulardan foydalanish ko‘rsatkichlarini aniqlash va tahlil qilishning mohiyatini tushunish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni beradi. Talabalarning qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, mashina-traktor agregatlari va ulardan foydalanish bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari, mashina-traktor agregatlari ishini rejalashtirish va tashkil etish tartiblarini bilishi va foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishni ta’minlaydi.

14

Qishloq xo‘jaligi texnika va texnologiyalari tizimi

«Qishloq xo‘jaligi texnika va texnologiyalari tizimi» fani nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirish agrotexnologiyalari, jarayonlari va texnikalarini o‘rganish, ularni tanlash, texnik ekspertizadan o‘tkazishga uslubiy yondoshuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi.  Talabalarning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar bilan boyitish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirish texnologiyalari va texnikalarini o‘rganishida muhandislik asoslarini, ekspertiza qilish va tanlash hamda ularning optimal echimlarini aniqlash usullarini o‘rgatish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohalariga tadbiq etishda ilmiy, uslubiy yondashuvni ta’minlash, ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish haqida tasavvurga ega bo‘lish,  qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirish agrotexnologiyalarini mexanizatsiyalash tizimini, texnologik jarayonlari va texnikalari, turlari, bosqichlarini, texnologiyalar va texnikalarni tanlash va ekspertizadan o‘tkazish, marketingi bo‘yicha  qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan islohatlarning ma’no-mazmunini, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirish agrotexnologiyalarini rivojlantirish to‘g‘risidagi qonunlarni bilishi va ulardan foydalana olish, qishloq  xo‘jaligi mahsulot-larini etishtirish agrotexnologiyalarini mexanizatsiyalash sohasidagi asosiy kashfiyotlarni va ular asosida yaratilgan qishloq xo‘jaligi texnikalarni bilish va ulardan foydalana olishi va ekspertizadan o‘tkazish,  marketingini amalga oshirish,  respublika qishloq xo‘jaligi agrotexnologiyalarini mexanizatsiyalash tizimi va uning tarkibiy qismlarini tahlil qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini, o‘quv va ilmiy adabiyotlardan foydalanish malakalariga ega bo‘lishni ta’minlaydi.

 

Magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

15

Qishloq xo‘jaligi texnikalaridan foydalanish va texnik servis asoslari

“Qishloq xo‘jaligi texnikalaridan foydalanish va texnik servis asoslari” fani magistrlarni  nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi mexanizatsiyalashgan  ish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Magistrlarning qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishdagi ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalaridan   foydalanish va ularga texnik servis xizmati ko‘rsatish nazariyalari bo’yicha  tasavvurga ega bo‘lish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirishda texnikalardan foydalanish nazariyasi asoslari, mashina-traktor agregatlarini harakatlanish qonuniyatlari, hossalari va ko‘rsatgichlari, mexanizatsiyalashgan ishlar texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini loyihalash, mashinalardan texnik foydalanishning nazariy asoslari va texnik servisni tashkillashtirish tartiblarini bilishi va ulardan foydalana olish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va baholash usullarini qo‘llash, mashina-traktor agregatlaridan ishlab chiqarish va texnik foydalanishdagi muammolar bo‘yicha echimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishini ta’minlaydi.