Мустақил иш мавзулари

Мустақил таълим мавзулари

 1. Инжекторли двигателлар ишлаш принцпи
 2. Автотрактор двигателлариинг кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизмлари
 3. Автотрактор двигателларида ишлатилган В-симон двигателларнинг кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизмлари
 4. Двигателларнинг мойлаш тизими
 5. Двигателларнинг совитиш тизими
 6. Совитиш тизимидаги дренаж-компенсасион қурилма. “Қуруқ” картерли мойлаш тизими
 7. Дизелларнинг таъминлаш тизими
 8. Карбюраторли двигателлар таъминлаш тизими
 9. Газ билан ишлайдиган двигателларнинг таъминлаш тизими
 10. Трактор ва автомобилларнинг электр жиҳозлари. Автотрактор двигателларининг юргизиб юбориш ва ўт олдириш тизимлари
 11. Аккумуляторни зарядлаш усуллари ва уларни сақлашга қўйиш. Хизмат кўрсатилмайдиган аккумуляторлар.
 12. Контактсиз транзисторли ўт олдириш тизимлари. Магнето ва магнето ёрдамида ўт олдириш
 13. Икки тактли двигателлар индикатор диаграммаси
 14. Ҳаво босим билан киритиладиган двигателлар иш сиклининг ўзига хос хусусиятлари
 15. Турли двигателларда жараёнлар кўрсаткичларини таққослаш
 16. Двигателларнинг иш сикли кўрсаткичларини яхшилаш йўллари
 17. Дизелларда аралашма хосил қилиш усуллари ва мавзуга алоқадор Т-диаграммалар куриш
 18. Карбюраторли двигателларда аралашма ҳосил қилиш ва карбюратор системалари учун кластер тузиш
 19. Кривошип-шатун механизмига таъсир қилувчи куч ва моментлар
 20. Двигателларни мувозанатлаш
 21. Ёниб бўлган газлар учун экологик нормалар хакида маълумот тўплаш
 22. Двигателлар ишига ташқи муҳитни таъсири
 23. Двигател иссиқлик ҳисоби ва баланси
 24. Двигател характеристикалари
 25. Янги турдаги двигателлар
 26. Двигателлар тузилиши бўйича назорат иши тайёрлаш назорат иши тайёрлаш
 27. Двигател иссиқлик хисобини бажариш бўйича
 28. Лаборатория ва амалий машғулотлар мавзуларига алоқадор маълумотлар билан танишиш ва хисобот тайёрлаш
 29. Гидротрансмиссияли трактор ва автомобиллар.
 30. Гидродинамик трансмиссиянинг иш принсипи. Гидрохажмий узатмаларнинг схемалари.
 31. Босим ва иш унуми ўзгарувчан аксиал поршенли насослар. Конструкцяси, ишлаши, афзалликлари ва камчиликлари.
 32. Гидромуфта ва гидротрансформаторларни қўлланилиши
 33. Гидромуфтанинг тузилиши, ишлаш принсипи афзалликлари ва камчиликлари. Гидротрансформаторнинг тузилиши.
 34. Трактор ва автомобилларнинг ўтувчанлигини ошириш. Конструктив, таянч-босим, агро-екологик, ўтувчанликлар
 35. Ўтувчанликни яхшилаш учун шиналар танлаш.
 36. Занжирли тракторларда резина армирланган занжирлардан фойдаланиш.
 37. Трактор ва автомобилларнинг рамали, ярим рамали ва рамасиз юриш қисмларини солиштириш
 38. Осмалар, уларнинг турлари, амартизатор, рессорлар, пружиналар.
 39. ЙЎналтирувчи ғилдиракларнинг ўрнатилиш бурчаклари (оғиш, торайиш). Шиналар ейилишини бошқариш
 40. Хар хил турдаги автомобиллар, тракторлар шиналари, уларнинг қўлланилиши (оддий, тор, кенг, махсус).
 41. Осма механизмлар-икки ва уч нуқтали улаш, уларнинг тузилиши афзаллик ва камчиликлари
 42. Буришнинг планетар ва фриксион механизмларини бошқариш (механик ва гедравлик кучайтиргичлар, сервомеханизим).
 43. Трактор ва автомобилларнинг экплуатасион кўрсаткичлари-хусусиятлари (техник иқтисодий, умумтехникавий, умумийлик, ёнилғи тежамкорлиги, бошқарувчанлиги, иш унумдорлиги, мустахкамлиги).
 44. Тупроқнинг физик-механик хусусиятлари-хажмий сиқилиши, силжишга бўлган қаршилиги, ғилдиракли ва занжирли тракторларнинг тупроққа босими ва улрнинг тортиш динамикасига таъсири.
 45. Тортишнинг назарий тавсифини қуриш.
 46. Доимий қувватли двигателлик тракторларнинг назарий тортиш хисоби. Уни оддий двигателли тракторни тавсифи билан таққослаш.
 47. Тракторнинг шиғов билан ҳаракатланиши. Двигателни юкланиши, айланишлар частотаси, узатмаларнинг сони, ёқилғи сарфи, харакатланиш динамикаси.
 48. Автомобилнинг қувват баланси. Двигател қуввати, уни тақсимланиши, нотекис ва текис харакатлар. Ўзгарувчан кўрсаткичлар. Қувват баланси графиги.
 49. Тракторнинг ёнилғи тежамкорлиги ва унга таъсир этувчи омиллар. Иш режимлари: двигателнинг техник холати, агрегатлаш, харакатланиш, тупроқ-йўл шароити, малака, тезлик, юк кутариш.
 50. Ғилдиракли трактор ва автомобилларнинг бурилиш кинематикаси. Бурилиш турлари, йўналиш турғунлиги, бурулувчанлик, бурилиш радуслари, тезлик ва бурилиш, марказдан қочма кучлар.
 51. Трактор ва автомобилларнинг тебраниши. Иш унумдорлиги, ёнилғи сарфи, касбий касалликлар уни камайтириш йўллари. Ишлаш шароитлари.
 52. Трактор ва автомобиллар тузилиши бўйича назорат иши тайёрлаш
 53. Йўл белгилариниг тасвирини чизиш
 54. Ётиқ ва тик чизиқлар ва уларнинг қўлланиш талаблари
 55. Қийин шароитларда харакатланишда ҳайдовчининг ҳаракатлари
 56. Хайдовчи транспорт воситасини бошқарганда ўзи билан олиб юриши керак бўлган хужжатлар
 57. Транспорт воситаларининг қувиб ўтиши, тўхташи ва тўхтаб туриши талабларини ўрганиш
 58. Пиёдалар ва йўловчиларнинг вазифалари
 59. ЙЎл транспорт ҳодисалари ва уларни тахлили
 60. Пиёдаларнинг ўтиш жойлари ва белгиланган йўналишли транспорт воситаларининг бекатлари
 61. Механик транспорт воситаларини шатакка олиш
 62. Берилган транспорт воситасига техник характеристика тузиш
 63. Транспорт воситаларида қўлланилган тормоз механизимлари ва кўрсаткичлари
 64. Берилган транспорт воситасига таъсир этувчи куч ва моментлар
 65. Жахон автомобилсозлигида етакчи фирмалар ва чиқарилаётган автомобиллар номлари
 66. Огохлантирувчи ва фалокат ишоралари, уларни амалда бажариш бўйича вазифалар
 67. Транспорт воситасидан фойдаланишни таъқиқловчи шартлар.
 68. Темир йўл кесишмалари, автомагистралларда тик нишаблик ва қияликларда харакатланиш
 69. Автомобилни харакатланиш назарияси, таъсир этувчи кучлар. Оғирлик маркази унинг жойлашиши. Автомобилни шиғовлаш. Тезланиш хақида тушунча. Автомобил турғунлиги, бошқарувчанлиги
 70. Автомобилни шиғовлаш. Тезланиш хақида тушунча. Автомобил турғунлиги, бошқарувчанлиги
 71. Кўриш ва унинг роли. Ахборот олиш, бахолаш қарор қабул қилиш ва бажариш, нормал ва кам ёритганликда кўриш ўткирлиги
 72. ЙЎл-транспорт ходисалари ва уларнинг сабаблари. Хар хил шароитларда автомобилни бошқарганда харакат хавфсизлигини таъминлаш
 73. ЙЎл-транспорт ходисаларида жабрланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш