Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Қишлоқ хўжалиги техникаларидан фойдаланиш

“Қишлоқ хўжалиги техникаларидан фойдаланиш” фани талабаларни  назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги механизациялашган  иш жараёнларига услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

2.

Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш асослари

“Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш асослари” фани машиналар ишончлилигининг назарий асослари, ишончлиликни баҳолаш усуллари, машиналарнинг бузилиши сабаблари ва уларни бартараф этиш усуллари, машиналарнинг чидамлилиги, бузилмасдан узоқ муддат ишлаши, таъмирбоплиги, сақланувчанлигини ошириш усулларини, қишлоқ хўжалик техникаларини таъмирлаш ишлаб чиқариш жараёнларини, машина дeталларини тиклашнинг замонавий тeхнологик жараёнлари, таъмирлаш - тeхник сeрвис бўлимларини лойихалаштириш асосларини ўргатади.

3

Технологик жараёнларни механизациялаш асослари

Технологик жараёнларни механизациялаш асослари” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги механизациялашган технологик жараёнларини ташкил этишда намунавий технологик карталар, механизациялашган ишлар технологияси ва машиналари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини йиғиштириб олиш машиналари ва технологияларига услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради

4

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни механизациялаш

“Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини механизациялаштириш” фани талабаларни  назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги механизациялашган  иш жараёнларига услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

5

Қишлоқ ва сув хўжалигида транспорт

“Қишлоқ ва сув хўжалигида транспорт” фани талабаларни  назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги транспорт иш жараёнларига услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради

6

Механизациялашган ишларнинг техник таъминоти

“Механизациялашган ишларнинг техник таъминоти” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлатиш самарадорлигига таъсир этувчи машиналар носозликлари, уларнинг фойдаланишдаги технологиклигини таъминлаш омиллари, иқшлоқ хўжалик техникаларига техник хизмат кўрсатиш, ташхислар усулларидан самарали фойдаланиш, машиналарни сақлаш усуллари ва ташкилий шакллари, машиналарни ёқилғи мойлаш материаллари билан таъминлаш қоидалари, нефт омборларидан фойдаланиш қоидалари, машина-трактор паркларини лойихалаш, хисоблаш, мақбуллаш усулларига усулбий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.  

7

Ферманинг қуввати ва машиналарни бошқариш

“Ферманинг қуввати ва машиналарни бошқариш” фани талабаларни назарий билимлари, амалий кўникмалари, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришдаги механизациялашган технологик иш жараёнларига услубий ёндашув ҳамда илмий  дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

8

Машиналардан фойдаланиш асослари

«Машиналардан фойдаланиш асослари» фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги механизациялашган технологик жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради

9

Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш технологияси

Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш технологияси” фани талабаларга агросаноат мажмуидаги (АСМ) машиналар ишончлилиги, маркетинг ва техник сервис тармоғини шакллантириш ва ривожлантириш, техникаларнинг ишончлилигининг асосий ҳусусиятларини  ўрганиш, ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида амалдаги техник сервисни, шу жумладан ФТС ни тахлил қилиш, шу билан бирга техник сервис тармоғини ривожлантириш ва уларни мақбул ташкиллаштириш бўйича йўналиш профилига мос билим, амалий кўникмалар беради.

10

Техник сервис ва таъмирлаш корхоналарини лойиҳалаш

Техник сервис ва таъмирлаш корхоналарини лойиҳалаш” фани қишлоқ хўжалиги техникаларига техник сервис кўрсатиш асосларини билиши, техник сервис воситалари тўғрисида тасаввурга ва назарий билимларга эга бўлиши, амалий тажриба ишларини ўтказиш услубларини ўзлаштириши, олинган натижаларга ишлов беришда замонавий ҳисоблаш техникалари ва компютерларда ишлаш бўйича амалий кўникмаларни бериш вазифаларини бажаради.

11

Техник диагностика ва техник сервис

“Техник диагностика ва техник сервис” фани қишлоқ хўжалиги техникаларига диагоностика қўйиш, техник сервис кўрсатиш асосларини билиши, техник сервис воситалари тўғрисида тасаввурга ва назарий билимларга эга бўлиши, амалий тажриба ишларини ўтказиш услубларини ўзлаштириши, олинган натижаларга ишлов беришда замонавий ҳисоблаш техникалари ва компютерларда ишлаш бўйича амалий кўникмаларни бериш вазифаларини бажаради.

12

Қишлоқ хўжалиги техникаларига фирмавий техник хизмат кўрсатиш асослари

Қишлоқ хўжалиги техникаларига фирмавий техник хизмат кўрсатиш асослари Республикамиз ва  ривожланган хорижий давлатларда техник сервис, фирмавий техник сервис, лизинг ва дилерлик хизматларининг ҳозирги  ҳолати ва ривожланиш истиқболлари, машина трактор-парклари таркиби, техника-лардан самарали фойдаланиш усулллари тўғрисида тассаввурга эга бўлиши, улардан фойдаланиш, техник сервисни технологик жараёнлари, уларни бажаришда услубий  ва ҳамда илмий ёндошуви каби кўникмаларни шакллантириш вазифаларини бажаради.

13

Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш

“Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш” фани машиналар ишончлилигини баҳолаш усуллари, машиналарнинг бузилиши сабаблари ва уларни бартараф этиш усуллари, машиналарнинг чидамлилиги, бузилмасдан узоқ муддат ишлаши, таъмирбоплиги, сақланувчанлигини ошириш усулларини, қишлоқ хўжалик техникаларини таъмирлаш ишлаб чиқариш жараёнларини, машина дeталларини тиклашнинг замонавий тeхнологик жараёнлари, таъмирлаш - тeхник сeрвис бўлимларини лойихалаштириш асосларини ўргатади.

14

Машиналарнинг техник самарадорлиги

“Машиналарнинг техник самарадорлиги” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, техникалардан фойдаланишда аввало уларнинг фойдаланиш кўрсаткичларини яхшилаш хисобига иш унумини оширишнинг энг замонавий усуллардан фойдаланиш ҳамда бажариладиган ишларни ташкил этишнинг янги тартиб ва қоидаларини ишлаб чиқаришга жорий қилиш каби вазифаларни бажаради.

15

Илмий изланиш асослари

“Илмий изланиш асослари” талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, механизацилашган технологик жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

16

Машиналардан фойдаланиш ва техник сервис

“Машиналаридан фойдаланиш ва  техник сервис” фани талабаларни  назарий билимлар, амалий кўникмалар, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги механизациялашган  иш жараёнларига услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашни шакллантириш вазифаларини бажаради.

17

Ресурстежамкор техника ва технологиялар

“Ресурстежамкор техника ва технологиялар” фани қишлоқ хўжалигида ресурстежамкор техника ва технологияларни қўллаш борасида яратилган замонавий  ресурстежамкор технологиялар, энергетик восита ва ишчи машиналарни ҳамда бу соҳадаги илмий техник тараққиёт йўналишларини, ишлаб чиқаришда махсулот сифатини ва техник иқтисодий кўрсаткичларини ошириш ишларини ташкиллаштириш вазифаларини бажаради.

18

Машиналар ишончлилиги ва техник сервис

“Машиналар ишончлилиги ва техник сервис” фани қишлоқ хўжалиги техникаларининг ишончлилигини ошириш, техник сервис асосларини билиш, назарий билимларга эга бўлиш, амалий тажриба ишларини ўтказиш услубларини ўзлаштириш, олинган натижаларга ишлов беришда замонавий ҳисоблаш техникалари ва компютерларда ишлаш бўйича амалий кўникмалар ҳосил қилиш вазифаларини бажаради.

19

Қишлоқ хўжалиги машиналарини эргономикаси

“Қишлоқ хўжалиги машиналарини эргономикаси” фани техник фанлар ҳамда инсон ва унинг меҳнат фаолияти ўртасидаги ўзаро боғлиқликни, яъни, инсон автоматлаштирилган тизимнинг бир қисми бўлганлиги учун унинг характеристикасини (инсон чарчаши, ишларни бир маромда бажарилиши, ишнинг шароитлари, атроф-муҳит ҳамда биомеханик ва физиологик омиллар ва б.), инсон ва машинанинг ўзаро таъсирини ўрганувчи воситаларни лойиҳалаш, оператор ва машинанинг фаолиятини ўзаро тақсимлаш, операторни тайёрлаш, ўргатиш ва танлаб олиш каби вазифаларни бажаради.  

Магистратура босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Қишлоқ хўжалиги техникаларидан фойдаланиш ва техник сервис асослари

Қишлоқ хўжалиги техникаларидан фойдаланиш ва техник сервис асослари” фани қишлоқ хўжалиги техникаларининг ишончлилигини ошириш, улардан самарали фойдаланиш ва техник хизмат кўрсатиш соҳаси учун бўлажак мутахассисларга берилган табиий ишлаб чиқариш шароитларига асосан турли машиналар ва уларнинг агрегатларидан унумли фойдаланиш; қишлоқ хўжалик техникаларининг моддий-техника базаларини илмий асосда танлаш; юқори самарада ишлатиш; уларнинг ишончлилик кўрсаткичларини ўрганиш; баҳолаш; ишлаш қобилиятини замонавий техник хизмат кўрсатиш технология ва техникаларидан фойдаланиб ташкил этиш, уларнинг ишлаш қобилиятини ҳамда ресурсини энг замонавий усуллар ёрдамида таъминлаш, ресурсини қайта тиклаш технологияларини, машина деталларини тиклаш технологик жараёнларини такомиллаштириш ва ишлаб чиқиш асослари бўйича билим ва кўникмаларни  шакиллантирини ўргатади.